Get Adobe Flash player

R E G U L A M I N MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim

§ 1

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

4. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni.

5. Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia większe torby u dyżurującego bibliotekarza. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Kaucje od czytelników można pobierać w następujących wypadkach:

- jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem kaucja zryczałtowana w wysokości  aktualnej średniej ceny rynkowej książki

- przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek  w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki, zarówno od czytelników zamiejscowych jak i miejscowych.

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując zkorzystania z biblioteki, winien poinformować o tymbibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 3

1. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. W wyjątkowych przypadkach biblioteka może niektóre książki z czytelni wypożyczyć do domu na okres nie dłuższy niż tydzień.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, 2, 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych książek.

6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

Jemu też zwraca wypożyczone książki. Wypożyczenie książek potwierdza własnoręcznym podpisem na kartach książki.

§ 4

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

 Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz wg aktualnej wartości książki na rynku.

Za zagubienie lub zniszczenie książki szczególnie rzadkiej i cennej biblioteka może pobrać opłatę do 10-krotnej wartości książki. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia

książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6

1. Za przetrzymanie książki z Wypożyczalni ponad ustalony termin zwrotu, biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 złotego za 1 egzemplarz książki za każdy miesiąc.

2. Za przetrzymanie książek z czytelni pobiera się opłatę 1 złotego za 1 egzemplarz książki za każdy tydzień.

3. Opłatę pobiera się niezależnie od wysłanego upomnienia do czytelnika.

4. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat.

5. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.

6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

 Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Aleksandrów Kuj. 16.01.2006 r.

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

§1

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Wierzchnie okrycie i torbę należy pozostawić u dyżurującego bibliotekarza.

4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu czytelni.

5. W czytelni zajmuje się miejsca przy stolikach.

6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§2

1. W czytelni korzystać można z książek i czasopism.

2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

3. Z księgozbioru podręcznego korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

5. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki.

8. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może na krótki okres udostępnić książki z księgozbioru podręcznego do domu.

9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

§3

 Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od uszkodzenia i aktualnej wartości książki na rynku.

§5

 Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kuj.

Aleksandrów Kuj. 23.01.2002

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU Internet dostępny w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 1 Prawo korzystania

1. Korzystanie z komputera i Internetu w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej jest bezpłatne

2. Czytelnik może jednorazowo korzystać z Internetu przez 1 godz.

3. Użytkownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu , potwierdzając podpisem zapoznanie się z „Regulaminem korzystania z komputera i Internetu” oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Pracownik może również odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

§ 2 Korzystanie z Internetu

1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.

2. W Internecie można przeglądać strony WWW, sprawdzać swoją skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając dostępu on-line.

3. Zabrania się kopiowania danych na dysk twardy komputera oraz instalacji oprogramowania dostępnego w Internecie.

4. Użytkownikowi nie wolno zmieniać konfiguracji systemu operacyjnego oraz oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym.

5. Dyskietki do zapisu wyników przeszukiwania można zakupić u dyżurującego pracownika biblioteki.

§ 3 Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

1. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystane do przeglądania zbiorów multimedialnych na CD oraz bazy danych zgromadzonych w bibliotece.

2. Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie korzystać z pakietu Open Office - tj. edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego.

3. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na dyskietkę zakupioną u dyżurującego pracownika biblioteki. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika plików własnych na` dysku komputera. Pozostawione dane zostaną usunięte.

4. Użytkownik może wydrukować wybrane strony zgodnie z cennikiem- po uzgodnieniu wydruku z bibliotekarzem.

CENNIK OPŁAT KOMPUTEROWYCH

Zakup dyskietki:

Dyskietka- 1,-

Wydruk:

1 strona tekstu- 0,20,-

1 strona z ilustracjami- 0,50,-

REGULAMIN USŁUG KSEROGRAFICZNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim

1. Kopie kserograficzne wykonywane są na zamówienie użytkownika wyłącznie ze zbiorów bibliotecznych.

2. Wykonywać można kopie fragmentów lub cytatów

3. z druków zwartych lub publikacji periodycznych jedynie dla celów naukowo-oświatowych lub dydaktycznych o objętości do 20 stron jednorazowo.

4. Zamówienia przyjmują i kopie wydają dyżurni bibliotekarze.

5. Termin wykonania kopii określa bibliotekarz przyjmujący zamówienie.

6. Bibliotekarz może odmówić wykonania kopii niektórych materiałów z powodów technicznych.

7. Opłaty za w/w usługi wynoszą :

Kopie o wymiarze A4 -20 gr za stronę

Kopie o wymiarze A3 -40 gr za stronę

Opłaty pobierane są przy składaniu zamówienia.

Wszelkie wpłaty są kwitowane stosownymi dokumentami.