Get Adobe Flash player

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim

W lipcu 1945 r. jako jedna z pierwszych placówek bibliotecznych w regionie powstała biblioteka w Aleksandrowie Kuj. o nazwie : Powiatowa Centrala Biblioteczna. Księgozbiór jej składał się   z darów społeczeństwa zebranych przez Komitet Społeczny i liczył ok. 400 książek. Biblioteka mieściła się przy ul. Chopina 29 w jednym małym pomieszczeniu. Inicjatorką utworzenia biblioteki była Pani Marliczowa, żona miejscowego lekarza. Natomiast pierwszym kierownikiem zorganizowanej już placówki została Halina Jachnicka. Na koniec 1945 r. Powiatowa Centrala Biblioteczna, pełniąca jednocześnie funkcję biblioteki miejskiej posiadała 950 książek, z których korzystało 125 czytelników. Powiatowa Centrala Biblioteczna koordynowała pracę bibliotek w powstających w powiecie.

Obok Centrali Bibliotecznej zaczęto organizować Bibliotekę Miejską, którą otwarto w 1948 r., a jej kierownikiem został Zofia Trybulska.

W 1950 r. w związku z powiększającym się księgozbiorem i wzrastającą liczbą czytelników Centralę Biblioteczną przeniesiono do obszerniejszego lokalu przy ul. Słowackiego, natomiast Bibliotekę Miejską usytuowano w 3 pomieszczeniach przy ul. Chopina. Powiatowa Centrala Biblioteczna zmieniła nazwę na Powiatowa Biblioteka Publiczna i swym zasięgiem obejmowała do 1955 r. obecny powiat aleksandrowski i radziejowski. Jej kierownikiem w 1948 r. został Krystyna Wróblewska. Obsada personalna zmieniała się wówczas bardzo często. W 1953 r. Biblioteka Miejska została przeniesiona do lokalu przy ul. Dworcowej i funkcjonowała tam do roku 2004.

W 1955 r. po powstaniu powiatu radziejowskiego część placówek bibliotecznych została przekazana pod opiekę biblioteki w Radziejowie. W tym samym roku nastąpiło połączenie Biblioteki Powiatowej z Miejską . Kierownikiem został Wojciech Bączkowski i pełnił tę funkcję do końca 1974 r. W 1972 r. powstała filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy „Piaski”, a jej kierownikiem została Danuta Staszak. Sieć bibliotek uzupełniały punkty biblioteczne tworzone w zakładach pracy, szpitalu. Księgozbiór biblioteki liczył już około 30 tysięcy i korzystało z niego ok. 1000 czytelników.

W 1975 r. nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym kraju. Powstały nowe województwa i gminy, a zlikwidowano powiaty. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna weszła w skład nowo powstałego województwa włocławskiego i otrzymała nazwę Rejonowa Biblioteka Publiczna. Obok działalności na rzecz miasta Aleksandrowa Kuj., sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami z terenu byłego powiatu aleksandrowskiego. Dyrektorem Biblioteki została Pani Cecylia Kalinowska. Stopniowo powiększała się obsada personalna poszczególnych działów biblioteki, co pozwoliło podnieść poziom usług czytelniczych świadczonych na rzecz społeczeństwa miasta i okolic. Służył temu systematycznie powiększający się zasób książek i czasopism. Powstał dział gromadzenia i opracowania księgozbioru, dzięki czemu książka docierała szybciej do czytelnika. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelniczym w 1981 r. w lokalu Aleksandrowskiego Domu Kultury Biblioteka uruchomiła czytelnię prasy.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych odchodzą na emeryturę długoletni pracownicy oraz dyrektor biblioteki. Od grudnia 1986 r. dyrektorem biblioteki została Pani Kornelia Osińska-Zarębska.

Warunki lokalowe biblioteki były w ciągu tych lat skromne. Od 1953 r. biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Dworcowej, gdzie wcześniej były mieszkania, a w 1961 r. z chwilą otwarcia Powiatowego Domu Kultury, otrzymała w nowo wybudowanym budynku 3 pomieszczenia. W 1987 r. biblioteka powiększyła swoją powierzchnię otrzymując pomieszczenia po mieszkaniach prywatnych mieszczących się nad Biblioteką Miejską przy ul. Dworcowej. Budynek zniszczony i niefunkcjonalny miał zostać poddany gruntownej modernizacji, ale ze względu na brak środków finansowych nie zrealizowano go do tej pory.

W 1991 r. w związku z kolejną reformą administracyjną kraju, Rejonowa Biblioteka Publiczna, dotychczas finansowana ze środków państwowych przez Fundusz Rozwoju Kultury, przeszła na utrzymanie samorządu lokalnego. Straciła swoją funkcję ponadlokalną. Nastąpiła znaczna redukcja etatów. W tym samym roku zawieszono działalność Filii Bibliotecznej Nr 1.Likwidacji uległy punkty biblioteczne, co związane było w dużej mierze z przekształceniami i likwidacją zakładów pracy. Niestety sieci bibliotecznej nie udało się już odbudować i dziś obsługę biblioteczną dla wszystkich mieszkańców prowadzi jedna biblioteka miejska.

W 1992 r. w sierpniu na emeryturę odeszła dyrektor Biblioteki Rejonowej, a od września obowiązki dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej i Aleksandrowskiego Domu Kultury pełnił Mariusz Trojanowski.

W 1993 r. Rejonowa Biblioteka Publiczna straciła samodzielność i została połączona z Aleksandrowskim Domem Kultury tworząc Miejskie Centrum Kultury. Dyrektorem MCK został Mariusz Trojanowski, a kierownikiem biblioteki Wanda Drabikowska. Dziewięć lat funkcjonowania biblioteki w strukturach MCK były dla niej bardzo trudnym okresem. Skromne środki finansowe znacznie ograniczyły możliwości rozwoju biblioteki. Znacznie spadła ilość zakupionych książek i prasy. Mała ilość pracowników z trudem wykonywała czynności, do których zobowiązana jest biblioteka jako instytucja upowszechniająca książkę, wiedzę i kulturę. Pogarszające się warunki lokalowe też nie ułatwiły tej pracy, a nie było w tych latach większych remontów, zakupu nowoczesnego wyposażenia itp.

Po dziesięciu latach wspólnego funkcjonowania z domem kultury Uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. Z dnia 27 czerwca 2001 r. z dniem 1 stycznia 2002 r. z Miejskiego Centrum Kultury została wyodrębniona biblioteka. Zgodnie z tą uchwałą i z Uchwałą z 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia statutu biblioteki, od 1 stycznia 2002 r. powstała Miejska Biblioteka Publiczna. W tym momencie biblioteka uzyskała osobowość prawną, własny budżet, możliwość działania i rozwoju. Dyrektorem biblioteki została Wanda Drabikowska. Wyodrębnienie z Miejskiego Centrum Kultury miało dla biblioteki pozytywne skutki, znacząco zwiększyły się środki finansowe na działalność, wzrosły zakupy książek, sprzętu bibliotecznego, urządzeń informatycznych. W 2003 r. Rada Miejska Aleksandrowa Kuj. Przyjęła stanowisko w sprawie poprawy warunków lokalowych biblioteki. W kwietniu 2004 r. rozpoczęła działalność w wynajętym budynku o większej powierzchni oraz wyremontowanym i przystosowanym do potrzeb biblioteki. W tej chwili jest to jedna z ładniejszych bibliotek w woj. kujawsko-pomorskim.

W ciągu prawie 60-ciu lat istnienia biblioteka zgromadziła bogaty ok. 45-tysięczny księgozbiór, służący potrzebom czytelniczym i informacyjnym mieszkańców Aleksandrowa Kuj. i okolic.

Biblioteka w Aleksandrowie jako instytucja kultury spełnia również funkcję edukacyjną, poprzez zgromadzony księgozbiór, warsztat informacyjny i działalność bibliotekarzy przyczyniła się do powszechności nauczania, popularyzacji wiedzy, nauki, i kultury. Obecnie warsztat informacyjny wzbogaca się o nowe techniki, m.in. dostęp do internetu i innych komputerowych baz danych.

Od pierwszych lat istnienia Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie Kuj. odgrywała istotną rolę w życiu kulturalnym miasta. Biblioteka była inicjatorem wielu imprez. Mimo trudnych warunków lokalowych organizowano m.in. spotkania autorskie z pisarzami i innymi znanymi ludźmi, konkursy literackie, czytelnicze, wieczory poezji, dyskusje literackie i inne formy pracy. Czytelnicy biblioteki brali udział w konkursach ponadlokalnych, organizowanych przez biblioteki wojewódzkie lub inne instytucje bądź organizacje, zdobywając często nagrody. Od wielu lat biblioteka organizuje zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych. Współpracuje z innymi instytucjami w mieście w organizacji imprez kulturalnych.

W swej 60-letniej historii Biblioteka Miejska w Aleksandrowie Kuj. starała się zapewnić mieszkańcom miasta wszechstronną obsługę czytelniczą i informacyjną, przyczynić do rozwoju czytelnictwa, wiedzy i kultury.